0
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με έγγραφό της θέτει το ζήτημα των τοποθετήσεων-μεταθέσεων και της συνυπηρέτησης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ.


Όπως επισημαίνουν στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων), αναφέρονται οι προϋποθέσεις συνυπηρετήσεως συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις οποίες προβλέφθηκε η συνυπηρέτηση των παραπάνω στο εσωτερικό.

Τι δεν προβλέπεται σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στο έγγραφό τους: 

α. Δεν υπάρχει πρόβλεψη καθορισμού των μεταθέσεων των συζευγμένων στελεχών των Ε.Δ. σε κοινή ημεροχρονολογία, με αποτέλεσμα αρκετές φορές τη μεταξύ τους απόσταση υλοποίησης, προκαλώντας σημαντικά πλήγματα στη λειτουργία της οικογένειας. Τα κυριότερα αυτών είναι στον ψυχολογικό και στον οικονομικό τομέα.

β. Στο εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αναφέρεται ότι: «Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα» και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 «Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης -τοκετού, ανατροφής τέκνου ή ανατροφής τέκνου λόγω υιοθεσίας, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησης τους, όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν». 

Ο μη καθορισμός ελάχιστης μέγιστης χιλιομετρικής απόστασης από τον τόπο προτιμήσεως εντός της περιφερειακής ενότητας ή περισσότερο της όμορης αυτής, πολλές φορές αναγκάζει τα στελέχη σε καθημερινές μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους την ανεύρεση δύο κατοικιών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

Σύμφωνα με την ΥΑ μπορεί να ισχύει συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών:

1) Σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα: Το ένα στέλεχος να υπηρετεί στην Ορεστιάδα (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και το άλλο στην Κομοτηνή (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης) οι οποίες πόλεις απέχουν μεταξύ τους 163 χιλιόμετρα, πάνω δηλαδή από 2 ώρες.

2) Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα: Το ένα στέλεχος να υπηρετεί στα Δίκαια (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και το άλλο στην Αλεξανδρούπολη (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) οι οποίες πόλεις απέχουν μεταξύ τους 151 χιλιόμετρα, πάνω δηλαδή από 2 ώρες.

γ. Το πρόβλημα της συνυπηρετήσεως μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και κατά την επιστροφή των γυναικών από άδεια κύησης – τοκετού, όσον αφορά τις μεταθέσεις των συζύγων τους στον τόπο προτίμησης των γυναικών τους. Το στέλεχος είτε δεν μετατείθεται στον ίδιο τόπο είτε μεσολαβεί εύλογο διάστημα για την υλοποίηση της μεταθέσεώς του με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τα συζευγμένα στελέχη τα οποία μόλις έχουν φέρει στον κόσμο το τέκνο τους με ότι συνεπάγεται αυτό. 

δ. Επιπλέον, είναι πιθανόν να μεταθέτουν τον σύζυγο που υπηρετεί με συνυπηρέτηση στην ίδια φρουρά με τη σύζυγό του, προ της παρέλευσης των πέντε(5) ετών που προβλέπεται να παραμένουν στη φρουρά υπηρέτησης, με αποτέλεσμα να μην υλοποιείται η συνυπηρέτηση και το πνεύμα του νομοθέτη, που επιθυμεί ενωμένη και προστατευμένη την οικογένεια, όπως το Σύνταγμα της Ελλάδος ορίζει.

ε. Είναι αναγκαία η προσθήκη, για την ενιαία αντιμετώπιση και τη δυνατότητα οικογενειακού προγραμματισμού των συζευγμένων στελεχών, έτσι ώστε ο/η κατώτερος/η ή νεότερος/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετών σύζυγος να ακολουθεί στη συνυπηρέτηση – μετάθεση τον/τον ανώτερο/η ή αρχαιότερο/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντα σύζυγο.   

3. Η νομοθετική κατοχύρωση, με τροποποίηση του Ν.3883/2010 (διότι έως σήμερα στο Ν.3883/2010 αναφέρεται η υποχρεωτική συνυπηρέτηση μόνο στο εξωτερικό και όχι στο εσωτερικό, ενώ η συνυπηρέτηση στο εσωτερικό αναφέρετε μόνο στην Υπουργική Απόφαση  ΦΕΚ τ. Β΄ 468/14-02-2018), της βελτίωσης υλοποίησης της συνυπηρέτησης των συζευγμένων στελεχών των ΕΔ στο εσωτερικό, στο εξωτερικό και στην Κύπρο προς όφελός τους, ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα, τις δυσχέρειες και την αναστάτωση που πολλές φορές δημιουργείται στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, είναι αν μη τι άλλο επιβεβλημένη.

Συγκεκριμένα ως προς τη συνυπηρέτηση:

α. Τα Γενικά Επιτελεία να είναι υποχρεωμένα σε άμεση συνεργασία, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών, με ταυτόχρονη συνεχή ενημέρωσή τους. 

β. Οι ημερομηνίες εκτέλεσης μετάθεσης των συζευγμένων στελεχών να ταυτίζονται.

γ. Ως τόπος συνυπηρέτησης να νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύει μόνο σε ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τη Μονάδα ή Υπηρεσία Ε.Δ. που υπηρετεί ο/η άλλος/η σύζυγος, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 20 χλμ (χιλιομετρική απόσταση που αναφέρεται στη νομοθετικά ισχύουσα συνυπηρέτηση στρατιωτικών με εκπαιδευτικούς), για να μη δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης των στελεχών. 

δ. Μετάθεση του συζύγου της γυναίκας στελέχους που επιστρέφει από άδεια κύησης – τοκετού, στη φρουρά επιλογής της συζύγου του και μη μετάθεσή του προ της παρέλευσης των πέντε (5) ετών υποχρεωτικής παραμονής. 

ε. Ο/Η κατώτερος/η ή νεότερος/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετών/ούσα σύζυγος ακολουθεί στη συνυπηρέτηση – μετάθεση τον/την ανώτερο/η ή αρχαιότερο/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντα σύζυγο.

στ. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί στο εξωτερικό και στην Κύπρο να λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και τις αποδοχές εσωτερικού λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το (δ) σχετικό. 

4. Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010, καθώς και η προσθήκη 7ης παραγράφου, όπως παρακάτω:

«6. Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του/της, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου πραγματοποιείται άμεσα και με κοινή ημερομηνία μετάθεσης. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 7. Υπό την επιφύλαξη της  διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η συνυπηρέτηση τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό με σύζυγο που είναι στρατιωτικός, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία ανεξαρτήτως μορίων και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Το επιθυμούν και τα δύο στελέχη. Η επιθυμία αυτή να είναι κοινή και να πιστοποιείται με την υποβολή σχετικής αναφοράς και από τους δύο (2) συζύγους. β. Να προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ) θέση αντιστοίχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται, είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου. γ. Να μην έχουν υποστεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση – απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση. δ. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας και απέχει το ανώτερο 20 χιλιόμετρα οδικώς από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο/η έτερος/η σύζυγος. Σε περίπτωση που εντός της απόστασης αυτής δεν υφίσταται θέση που να προβλέπει το βαθμό ή την ειδικότητα του στελέχους, αυτό μετατίθεται σε γενική θέση Μονάδος ή Υπηρεσίας του ίδιου ή και άλλου Κλάδου των ΕΔ. Ο εν λόγω χιλιομετρικός περιορισμός δύναται να αρθεί κατόπιν σχετικής αναφοράς του μετατιθέμενου στελέχους. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάµεων που εδρεύει στην ίδια νήσο ή/και πληροί την παραπάνω χιλιοµετρική προϋπόθεση. ε. Σε περίπτωση λύσης του γάµου µε σύζυγο στρατιωτικό, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυµούν και τα δύο (2) στελέχη και από το γάµο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα µέχρι 18 ετών εφόσον εξακολουθούν να είναι µαθητές ή φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική αναφορά και των δύο (2) στελεχών. στ. Στελέχη σε περίπτωση λύσης του γάµου, µε σύζυγο που δεν είναι στρατιωτικός, οι οποίοι είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιµέλεια ή/και τη γονική µέριµνα αυτών ή είναι γονείς τέκνων µέχρι 25 ετών εφόσον εξακολουθούν να είναι µαθητές ή φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυµούν, µετατίθενται κατά προτεραιότητα στον τόπο µόνιµης διαµονής ή σπουδών των τέκνων τους, ή πλησίον αυτού και όχι σε απόσταση µεγαλύτερη των 40 χιλιοµέτρων. Εάν ο τόπος διαµονής ή σπουδών των τέκνων βρίσκεται σε νήσο, το στέλεχος µετατίθεται κατόπιν επιθυμίας του εντός της ίδιας νήσου. ζ. Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού,  ανατροφής τέκνου ή ανατροφής τέκνου λόγω υιοθεσίας, τοποθετούνται σε Μονάδα ή Υπηρεσία που εδρεύει στον τόπο προτίµησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, σύµφωνα µε τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου, άλλως σε, γενική θέση Μονάδος ή Υπηρεσίας του ίδιου Κλάδου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ, που εδρεύει στον επιλεγµένο τόπο προτίµησης όπου και παραμένουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυµούν, υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 1 α (γ) του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), που αφορά στην απόκτηση των απαιτουµένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Σε περίπτωση γάμου με στέλεχος των ΕΔ, αυτός μετατίθεται άμεσα μαζί με τη σύζυγό του, εφόσον αιτηθούν συνυπηρέτηση, στον τόπο επιθυμίας της και παραμένει και αυτός για πέντε (5) έτη. η. Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης. θ. Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία, με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών, με ταυτόχρονη και συνεχή ενημέρωσή τους. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία Γ.Ε. και κατά περίπτωση οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συγκροτείται την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους Διακλαδική Επιτροπή Συνυπηρετήσεων, για το συντονισμό των αρμοδίων κατά Κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, με ενημέρωση των ενδιαφερομένων στελεχών. ι. Η εκτέλεση µετάθεσης των συνυπηρετούντων συζύγων στρατιωτικών υλοποιείται σε κοινή ηµεροχρονολογία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή, λόγω υπηρεσιακών ή άλλων λόγων, η µετάθεση ενός εκ των δύο στελεχών συζύγων στην αρχική ηµεροχρονολογία µετάθεσης, τότε αναστέλλεται και η µετάθεση του άλλου στελέχους, προκειµένου να επιτευχθεί η δέσµευση του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα από την αναστολή της μετάθεσης. Ια. Ο/Η κατώτερος/η ή νεότερος/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετών/ούσα σύζυγος ακολουθεί στη συνυπηρέτηση – μετάθεση τον/την ανώτερο/η ή αρχαιότερο/η σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντα σύζυγο.

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top