0
Στην Διαύγεια αναρτήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διακήρυξη για ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό.

Αυτός σχετίζεται με την προμήθεια «δύο παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας 30.000.000,00 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο παράκτιων περιπολικών πλοίων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ 30.000.000 ευρώ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 60.000.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.»

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη «ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.»

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η 19η Δεκεμβρίου 2017 στις 15.00.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή με υμμετοχή: 90% ενώ η εθνική συμμετοχή είναι 10%.

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top